Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met ons.

Wat is een executeur?

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap (erfenis) moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdhe-den van de executeur zijn. De executeur is verplicht zo snel mogelijk na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Wie zijn erfgenaam?

Na het overlijden is er een nalatenschap (erfenis) van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament. Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet

Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen

2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen

3. Grootouders met hun afstammelingen

4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.

Welke keuzes hebben erfgenamen m.b.t. het wel of niet aanvaarden van de erfenis?

Een erfgenaam heeft de keuze om een nalatenschap (erfenis) zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd. Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene.

Wie mogen de erfenis afhandelen?

Bij de afwikkeling (afhandeling) van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld. Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen. Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

Wat als de erfgenamen niet uit de verdeling van de erfenis komen?

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld, dus alle schulden van de nalatenschap zijn betaald en de definitieve aanslagen voor de inkomsten- en erfbelasting zijn ontvangen, kan de nalatenschap worden verdeeld. Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de verdeling. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

- Verdeling door rechter: als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.

- Mediation: mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.